Văn bản của HĐND
05/2021/NQ-HĐND 11/08/2021 QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
20/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sang năm 2021
06/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
18/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
30/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Quy định mức thu,quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại tỉnh Phú Yên
22/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
20/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. thôn, buôn có tỉ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
19/2017/NQ-HĐND 21/10/2017 Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
(02/03/2017)