Văn bản của HĐND
18/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
30/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Quy định mức thu,quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại tỉnh Phú Yên
22/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
20/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. thôn, buôn có tỉ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
19/2017/NQ-HĐND 21/10/2017 Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
72/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
41/2016/NQ-HĐND 15/07/2016 Về chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020
112/2014/NQ-HĐND 25/07/2014 Về quy định số lượng mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
155/2010/NQ-HĐND 16/07/2010 Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020