Văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy
115-KL/TU 09/08/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid -19 theo qui định tại Nghị quyết số 68/ NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
114-KL/TU 07/08/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid - 19 và việc tiếp nhận người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về Phú Yên
108-KL/TU 04/08/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
98-KL/TU 12/07/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid - 19
133-KH/TU 18/03/2020 Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
596-CV/TU 28/02/2020 V/v thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng