Văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy
98-KL/TU 12/07/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid - 19
133-KH/TU 18/03/2020 Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
596-CV/TU 28/02/2020 V/v thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng