Hệ thống văn bản
974/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định vê việc giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện từ năm 2022 của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
152/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốcBắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên
5073/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36/KH-SLĐTBXH 08/07/2022 Kế hoạch Hội thao Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Yên lần thứ IV năm 2022
2573a/QĐ-SLĐTBXH 22/04/2022 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
361/SLĐTBXH-LĐVL 05/04/2022 V/v cử cán bộ làm đầu mối phối hợp, theo dõi tình hình triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện QĐ 08/2022/QĐ-TTg
100/SLĐTBXH-TTr 25/01/2022 V/v triển khai Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ
58/SLĐTBXH-BTXH 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ
02/KH-SLĐTBXH 05/01/2022 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
05/KH-SLĐTBXH 10/01/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2022