Hệ thống văn bản
73/KH-UBND 01/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
124/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
126/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo V/v hoãn tổ chức các cuộc họp
1626/UBND-KGVX 31/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
299/SLĐTBXH-LĐVL 01/04/2020 V/v Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
301/SLĐTBXH-LĐVL 01/04/2020 V/v: đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
293/SLĐTBXH-LĐVL 31/03/2020 V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất của người sử dụng lao động
292/SLĐTBXH-NCC 31/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra lại kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hảo
1577/UBND-KGVX 28/03/2020 V/v quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1576/UBND-KGVX 27/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.