Hệ thống văn bản
4781/UBND-TH 14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
132/BC-SLĐTBXH 07/09/2020 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (Từ 16/08/2019 đến 15/08/2020)
1018/SLĐTBXH-DN 07/09/2020 V/v Đôn đốc báo cáo trên phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm
1001/SLĐTBXH-TE 01/09/2020 triển khai Mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng
48/KH-SLĐTBXH 14/08/2020 Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Lao động - TBXH Phú Yên
916/ALĐTBXH-TE 13/08/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN thuộc lĩnh vực ngành quản lý
896/SLĐTBXH-VP 11/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
44/KH-SLĐTBXH 31/07/2020 Điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
839/SLĐTBXH-DN 31/07/2020 Về việc thông báo hoãn tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020
824/SLĐTBXH-DN 29/07/2020 Về việc thông báo triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020 chính thức