Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
Cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022
5073/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2022 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
36/KH-SLĐTBXH 08/07/2022 Kế hoạch Hội thao Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Yên lần thứ IV năm 2022
2573a/QĐ-SLĐTBXH 22/04/2022 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
361/SLĐTBXH-LĐVL 05/04/2022 V/v cử cán bộ làm đầu mối phối hợp, theo dõi tình hình triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện QĐ 08/2022/QĐ-TTg
100/SLĐTBXH-TTr 25/01/2022 V/v triển khai Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ
58/SLĐTBXH-BTXH 14/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ
02/KH-SLĐTBXH 05/01/2022 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
05/KH-SLĐTBXH 10/01/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2022
33/SLĐTBXH-NCC 10/01/2022 V/v triển khai Nghị định 131/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ