Các phòng ban

1/ Văn phòng Sở
2/ Phòng Kế hoạch - Tài chính
3/ Phòng Người có công
4/ Phòng Lao động - Việc làm
5/ Phòng Dạy nghề
6/ Phòng Bảo trợ xã hội
7/ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới
8/ Thanh tra Sở