Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
3283/UBND-KGVX 22/07/2021 V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh
3181/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
128/KH-UBND 17/07/2021 V/v Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
127/KH-UBND 14/07/2021 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND tỉnh
724/QĐ-UBND 27/05/2021 V/v phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
897/QĐ-UBND 01/07/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
933/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2828/UBND-KGVX 29/06/2021 V/v thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
117/KH-UBND 25/06/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030
2771/UBND-KGVX 26/06/2021 V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19