Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
4781/UBND-TH 14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
117/KH-UBND Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025
2981/UBND-KGVX Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
884/QĐ-UBND 27/05/2020 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
92/KH-UBND Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
90/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020
88/KH-UBND 29/04/2020 Tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP về Quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
88 /KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP về Quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1985/UBND-KGVX 17/04/2020 V/v triển khai rà soát, thống kê đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ
1681/UBND-KGVX 03/04/2020 về việc chi trả trợ cấp cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội