Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
07/TB-UBND 08/01/2020 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
02/CT-UBND 22/01/2020 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020
22/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
20/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo, Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
21/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động: Bảo trợ xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
1435/QĐ-UBNd 13/09/2019 Quyết định ban hành quy định về đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
15/QĐ-UBND 05/01/2019 Ban hành danh mục loại hình văn bản: Gửi điện tử hoàn toàn; gửi bản giấy và bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành; gửi bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3754/UBND-NC 18/07/2019 V/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ
295/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế tại cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chủ trương về công nghệ thông tin
783/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên