Văn bản của UBND
974/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định vê việc giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện từ năm 2022 của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
152/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốcBắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên
06/2021/QĐ-UBND 17/02/2021 Quy định mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
34/2021/QĐ-UBND 14/09/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.
16/2021/QĐ-UBND 07/06/2021 Bãi bỏ điểm c khoản 11 Điều 3 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
05/2021/QĐ-UBND 05/02/2021 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2016/QĐ- UBND ngày 18/10/ 2016 của UBND tỉnh quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
13/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 Quyết định ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên
55/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định ban hành Qyu chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
30/2019/QĐ-UBND Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên
50/2018/QĐ-UBND 30/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên
(02/03/2017)