Số/Ký hiệu: 50/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây
(13/03/2019)