Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH
05/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
02/2021/TT-BLĐTBXH 24/06/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
01/2021/TT-BLĐTBXH 03/06/2021 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
20/2020/TT-BLĐTBXH 31/12/2020 Quy đinh cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
23/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
26/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
24/2020/TT-BLĐTBXH 27/04/2021 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
22/2020/TTBLĐTBXH 30/12/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
15/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng cho 41 ngành, nghề
16/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề