Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH
04/2020/TT-BLĐTBXH 25/06/2020 Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
03/2020/TT-BLĐTBXH 25/05/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ , chính sách đối với cựu chiến binh theo qui định tại Nghị định số 157/ 2016/ NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ
02/2020/TT-BLĐTBXH 14/03/2020 Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
29/2019/TT-BLĐTBXH 26/01/2020 Thông tư Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
28/2019/TT-BLĐTBXH 26/12/2019 Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
4541/LĐTBXH-TE 24/10/2019 Hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
604/TE-PTTG Hướng dẫn kèm theo Công văn số 604/TE-PTTG
604/TE-PTTG Công văn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ em V/v hướng dẫn thu thập thông tin đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
39/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019 Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành