Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH
02/2020/TT-BLĐTBXH 14/03/2020 Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
29/2019/TT-BLĐTBXH 26/01/2020 Thông tư Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
28/2019/TT-BLĐTBXH 26/12/2019 Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
4541/LĐTBXH-TE 24/10/2019 Hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
604/TE-PTTG Hướng dẫn kèm theo Công văn số 604/TE-PTTG
604/TE-PTTG Công văn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Cục Trẻ em V/v hướng dẫn thu thập thông tin đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
39/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019 Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
36/2018/TT-BLĐTBXH 20/12/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
09/2018-TT-BLĐTBXH 28/08/2018 Thông tư hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS