Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở: Võ Văn Binh

- Điện thoại: 0573.824.952 - Di động: 0919.100.720

- Email: vovanbinh@phuyen.gov.vn

 

 

2. Phó giám đốc Sở: Đinh Khắc Đô

- Điện thoại: 0573.827054 - Di động: 0918.972 822

- Email: dinhkhacdo@phuyen.gov.vn

 

 

3. Phó giám đốc Sở: Phạm Thị Minh Hiền

- Điện thoại: 0573.845.395 - Di động: 0913.880.789

- Email: phamthiminhhien@phuyen.gov.vn