Góp ý dự thảo
V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
V/v góp ý Dự thảo Quy chế quản lý hòa giải viên lao động
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2021
góp ý Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Về việc lấy ý kiến quy trình thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
V/v đề nghị tham gia góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên
V/v đề nghị tham gia góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên
V/v lấy ý kiến thành viên BCĐ về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên