Góp ý dự thảo
V/v lấy ý kiến thành viên BCĐ về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
tham gia góp ý kế hoạch hành động quốc gia về về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội; tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ, trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Góp ý kiến dự thảo lần 2 Tờ trình và Nghị quyết quy định mức cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cho người lao động Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương
V/v tham gia dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về thủ tục, đối tượng, mức đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ cho người tham gia cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội
V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức quà tặng cho đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm, giai đoạn thực hiện từ 2019-2021
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách cho người lao động tỉnh Phú Yên vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2021