Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31 về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tải về: Tại đây

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31 về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(12/12/2023)