Số/Ký hiệu: 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2016/QĐ- UBND ngày 18/10/ 2016 của UBND tỉnh quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây
(12/02/2021)