Phổ biến giáo dục pháp luật của ngành thanh tra năm 2024

Chuyên mục: Công tác thanh tra | Đăng ngày: 24/06/2024

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH THANH TRA NĂM 2024
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Thanh tra năm 2024, trong đó trọng tâm tuyên truyền về các nội dung sau:
Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra như:
- Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
- Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2018/NĐ-CP).
Các phòng, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn như lồng ghép trong các cuộc họp định kỳ, họp chuyên đề; thông qua các lớp tập huấn, các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và của ngành thanh tra nói riêng góp phần tăng cường xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân./.
Thanh tra Sở
(24/06/2024)