Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 18/06/2024

Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024

Căn cứ Thông báo số 85/TB-SLĐTBXH ngày 31/12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 22/5/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-SLĐTBXH ngày 31/5/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024 nhằm xác định thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng công nghiệp  -  dịch vụ và nông nghiệp hiện đại.

            Trong năm 2024 các địa phương sẽ tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề với 96.000 phiếu điều tra tại các hộ gia đình và 200 phiếu điều tra, khảo sát tại 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối tượng:

- Hộ gia đình khu vực nông thôn (ở các xã, phường, thị trấn) có người lao động đang sinh sống trong độ tuổi lao động (nam từ đủ 15 đến 60 tuổi; nữ từ đủ 15 đến 55 tuổi), có khả năng lao động.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh hiện đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp hoặc có đăng ký kinh doanh tại địa phương đóng trên địa bàn các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, không phân biệt cấp quản lý và hình thức sở hữu.

Thời gian điều tra từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 20/8/2024./.


Các tin cùng chuyên mục:
(18/06/2024)