Hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trong tháng 6/2019


Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội đón 01 đợt điều dưỡng cho 62 người có công của 04 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa
Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội đón 01 đợt điều dưỡng cho 62 người có công của 04 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa
Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội đón 01 đợt điều dưỡng cho 62 người có công của 04 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa
Nhân viên tại Trung tâm chăm sóc tận tình cho các cụ
Nhân viên tại Trung tâm chăm sóc tận tình cho các cụ
Nhân viên tại Trung tâm chăm sóc tận tình cho các cụ
Đưa các cụ đi tham quan Thành phố Tuy Hòa
Đưa các cụ đi tham quan Thành phố Tuy Hòa
Các cháu học viên Học kì Quân đội thăm gặp các cụ