Văn bản của UBND
977/QĐ-UBND 15/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
975/QĐ-UBND 15/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
976/QĐ-UBND 15/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định Ban hành quy định xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên