Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
1029/SLĐTBXH-VP 09/08/2018 cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí
1027/SLĐTBXH-DN 09/08/2018 Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018
1026/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 triển khai thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Không còn nạn đói ở Việt nam”. đến năm 2025.
1025/SLĐTBXH-BTXH 08/08/2018 kết quả thực hiện chi trả trợ cấp qua bưu điện.
1022/SLĐTBXH-BTXH 07/08/2018 Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ
55 /KH-SLĐTBXH-LĐVL 01/08/2018 Kế hoạch Triển khai, tổ chức thực hiện đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020
132/SLĐTBXH-NCC 03/08/2018 V/v Thông báo lịch làm việc thực hiện kết luận của Phó CT UBND tỉnh-Trưởng BCĐ Đề án 22
42 /GM-SLĐTBXH-LĐVL 02/08/2018 Mời họp làm việc với Đoàn khảo sát về tình hình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
89 /BC-SLĐTBXH-LĐVL 09/08/2018 Báo cáo tình hình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh
88 /SLĐTBXH-BTXH 01/08/2018 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2013 đến nay