Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
1284/SLĐTBXH-VP 02/10/2018 Triển khai thực hiện Công văn số 5445/UBND-NC ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
64/KH-SLĐTBXH-VP 01/10/2018 Kế hoạch lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan năm 2018
6431 / QĐ -SLĐTBXH 14/09/2018 Quyết định Về việc ban hành Nội quy khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Sở Lao động Thương binh và xã hội Phú Yên
6430/ QĐ-SLĐTBXH 14/09/2018 Quyết định Về việc ban hành Nội quy ra, vào và làm việc tại kho Lưu trữ Sở Lao động Thương binh và xã hội Phú Yên
59 /KH-SLĐTBXH 24/09/2018 Kế hoạch Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 1143/KH-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20/6/2017 sử dụng kinh phí lãi trích 6% từ Qũy quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2017
61 /KH-SLĐTBXH 13/09/2018 Kế hoạch Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
1193 /SLĐTBXH-DN 11/09/2018 V/v tổ chức Hội thao các cơ sở GDNN toàn quốc lần thứ nhất năm 2018
1175/SLĐTBXH-TE 07/09/2018 V/v thu thập thông tin về người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.
1168/SLĐTBXH-LĐVL 06/09/2018 V/v thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 về tình hình lao động theo quy định tại Nghị định 03/2014/NĐ-CP
1167/SLĐTBXH-DN 06/09/2018 Hướng dẫn báo cáo công tác thống kê định kỳ trong lĩnh vực GDNN