Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
177/SLĐTBXH-KHTC 08/02/2018 Triển khai thực hiện công văn số 4366/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính
129/SLĐTBXH-KHTC 25/01/2018 Triển khai thực hiện công văn số 193/LĐTBXH-KHTC ngày 04/01/2018 của Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Lao động - TBXH
34/SLĐTBXH-KHTC 08/01/2018 V/v triển khai thực hiện công văn số 27/STC-NS ngày 04/01/2018 của Sở Tài chính
2446/SLĐTBXH-KHTC 13/12/2017 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4100/STC-HCSN ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính
2374/SLDTBXH-KHTC 05/12/2017 Triển khai thực hiện công văn số 3967 ngày 28/11/2017 của Sở Tài chính
2023/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v phân công cán bộ kiểm tra tình hình thiệt hại do bão chưa số 12/2017 và tình hình khắc phục của các địa phương
2022/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục do bão lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1914/SLĐTBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1915/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND Tỉnh
1917/SLĐYBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh
255a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 31/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH Phú Yên giai đoạn 2016-2020