Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
178/UBND 01/10/2018 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế giai đoạn 2018 -2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5007 /UBND-KGVX 05/09/2018 V/v triển khai các hoạt động vui đón Tết Trung thu năm 2018
154/KH-UBND 20/07/2018 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
145 /KH-UBND 06/07/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025
Qui chế Quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
29 /2018/QĐ-UBND 06/07/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3179/UBND-KGVX 11/06/2018 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)
3210/UBND-KGVX 12/06/2018 tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ trẻ em
04/CT-UBND 05/03/2018 Chỉ thị v/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
14/2018/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phú Yên