Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
724 /TB-UBND 31/10/2017 Về việc tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nhân ngày quốc tế Người khuyết tật 03/12
5988 /UBND-KGVX 01/11/2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ
5987 /UBND-KGVX 01/11/2017 V/v tăng cường triển khai công tác cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
5856 /UBND-KGVX 25/10/2017 V/v tiếp nhận và phân bổ quà Tết Mậu Tuất - 2018 cho hộ gia đình nghèo
160/KH-UBND 10/10/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng
5518/UBND-KGVX 10/10/2017 về việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh
136/KH-UBND 21/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc
144/KH-UBND 13/09/2017 Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
152/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch triển khai Thánh hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú yên năm 2017
33/2017/QĐ-UBND 08/09/2017 Ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố