Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
160/KH-UBND 10/10/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng
5518/UBND-KGVX 10/10/2017 về việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh
136/KH-UBND 21/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc
144/KH-UBND 13/09/2017 Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
152/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch triển khai Thánh hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú yên năm 2017
33/2017/QĐ-UBND 08/09/2017 Ban hành Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố
32/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên
1095/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định về việc phê duyệt đề án "giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020"
69/KH-UBND 26/04/2017 Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công
07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định ban hành quy định xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên