Đơn vị trực thuộc

1/ Trung tâm Giới thiệu việc làm Phú Yên
2/ Trung tâm công tác xã hội trẻ em
3/ Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Phú Yên
4/ Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội
5/ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội