Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Phất

- Điện thoại: 0573.823.635 - Di động: 0905.841.866

- Email: nphat-soldtbxh@phuyen.gov.vn

 

2. Phó giám đốc Sở: Võ Văn Binh

- Điện thoại: 0573.824.952 - Di động: 0989.077.872

- Email: vvbinh-soldtbxh@phuyen.gov.vn

 

 

3. Phó giám đốc Sở: Đinh Khắc Đô

- Điện thoại: 0573.827054 - Di động: 0918.972 822

- Email: dkdo-soldtbxh@phuyen.gov.vn

 

 

4. Phó giám đốc Sở: Phạm Thị Minh Hiền

- Điện thoại: 0573.845.395 - Di động: 0913.880.789

- Email: ptmhien-soldtbxh@phuyen.gov.vn