Văn bản của HĐND
30/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Quy định mức thu,quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại tỉnh Phú Yên
22/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
20/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. thôn, buôn có tỉ lệ hộ nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020
19/2017/NQ-HĐND 21/10/2017 Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên