Hệ thống văn bản
160/KH-UBND 10/10/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng
255a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 31/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH Phú Yên giai đoạn 2016-2020
235a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 11/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH tỉnh Phú Yên năm 2017
5518/UBND-KGVX 10/10/2017 về việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh
136/KH-UBND 21/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc
144/KH-UBND 13/09/2017 Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
152/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch triển khai Thánh hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Phú yên năm 2017
30/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Quy định mức thu,quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại tỉnh Phú Yên
22/2017/NQ-HĐND 21/09/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020