Hệ thống văn bản
798/LĐTBXH-KHTC 20/06/2018 V/v Xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021
43/KH-LĐTBXH-VLATLĐ 19/06/2018 Kế hoạch Hỗ trợ kinh phí huấn luyện An toàn vệ sinh lao động ( ATVSLĐ) năm 2018 từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
787/SLĐTBXH-KHTC 19/06/2018 V/v triển khai thực hiện thông báo số 101/TB-SXD ngày 13/6/2018 của sở xây dựng tỉnh Phú Yên
42/KH-SLĐTBXH-VP 14/06/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - TBXH
40/KH-SLĐTBXH-VP 14/06/2018 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2018
3179/UBND-KGVX 11/06/2018 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)
3210/UBND-KGVX 12/06/2018 tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ trẻ em
757/SLĐTBXH-KHTC 13/06/2018 Triền khai Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh
39/KH-SLĐTBXH 13/06/2018 Kế hoạch triển khai dự án 3 (an toàn lao động) chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm an toàn lao động
758/SLĐTBXH-KHTC 13/06/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính