Hệ thống văn bản
145/SLĐTBXH-VP 20/12/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác lao động - người có công và xã hội Tháng 11/2018 và chương trình công tác tháng 12/2018
1532/SLĐTBXH-VP 20/11/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
1531/SLĐTBXH-VP 20/11/2018 V/v xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - TBXH
7806/QĐ-SLĐTBXH-VP 20/11/2018 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở của Sở Lao động - TBXH
7805/QĐ-SLĐTBXH-VP 20/11/2018 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
75/SLĐTBXH-BTXH 16/11/2018 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội với người khuyết tật cho Cộng tác viên Công tác xã hội xã, phường, thị trấn năm 2018
76/KH-SLĐTBXH 16/11/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi tiếng hát Người khuyết tật lần II năm 2019
1524/SLĐTBXH-KHTC 19/11/2018 Triển khai thực hiện công văn số 4688/LĐTBXH-KHTC ngày 07/11/2018 của Vụ KH-TC, Bộ Lao động - TBXH
74/KH-LĐTBXH-TTr 01/11/2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Lao động - TBXH
143/BC-SLĐTBXH 15/11/2018 Tình hình thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty do Nhà nước nắm giữ