Hệ thống văn bản
177/SLĐTBXH-KHTC 08/02/2018 Triển khai thực hiện công văn số 4366/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính
24/KH-UBND 26/01/2018 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2018
20/KH-UBND 25/01/2018 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi tỉnh Phú Yên năm 2018
129/SLĐTBXH-KHTC 25/01/2018 Triển khai thực hiện công văn số 193/LĐTBXH-KHTC ngày 04/01/2018 của Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Lao động - TBXH
9/KH-UBND 10/01/2018 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2018
8/KH-UBND 10/01/2018 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Phú Yên năm 2018
163/QĐ-UBND 23/01/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách người cao tuổi tròn 100 tuổi năm 2018
146/QĐ-UBND 22/01/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt “Phương án tổ chức chi trả các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện tỉnh Phú Yên”
34/SLĐTBXH-KHTC 08/01/2018 V/v triển khai thực hiện công văn số 27/STC-NS ngày 04/01/2018 của Sở Tài chính
2496 /QĐ-UBND 21/12/2017 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố