Các phòng ban

1/ Văn phòng Sở
2/ Phòng Kế hoạch - Tài chính
3/ Phòng Người có công
4/ Phòng Việc làm - an toàn lao động
5/ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
6/ Phòng Dạy nghề
7/ Phòng Bảo trợ xã hội
8/ Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới
9/ Thanh tra