Góp ý dự thảo
V/v góp ý Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Nghị quyết Về Đề án Cơ chế chính sách hỗ trợ các thôn, buôn vừa mới thoát khỏi chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 giai đoạn 2017-20
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảoTờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Kế hoạch và Điều lệ tổ chức hội thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên lần thứ II năm 2017, Kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ các thôn, buôn đặc biệt khó khăn không còn diện đầu tư của chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao giai đoạn 2017-2020
Dự thảo Đề án Xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2020
Dự thảo Đề án giải quyết người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên