Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH
43/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên
42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Thông tư quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Nghị định quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp