Về chế độ thù lao đối với Chủ tịch Hội Khuyến học phường, xã

Điểm a, Khoản 3, Mục II Hướng dẫn số 1492/HD-SNV ngày 25/7/2016 của Sở Nội vụ có hướng dẫn nội dung: “a) Ngoài chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, người hoạt động không chuyên trách phường, xã được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù khác theo nhiệm vụ được giao của ngành, hội, đoàn thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)”. 

Tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 về hỗ trợ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại một số tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong phường xã, Chủ tịch UBND thành phố quy định đối tượng được hỗ trợ là người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại một số hội phường, xã, trong đó có Hội Khuyến học phường, xã.