Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh

Tải về: Tại đây