Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Tải về: Tại đây

     Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;
      Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTr, ngày 31/01/2020 của Thanh tra tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh;
      Căn cứ kết quả cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ngày 27/02/2020, Thanh tra tỉnh Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:  
       1. Ông Nguyễn Công Danh - Chánh Thanh tra tỉnh
          - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của cơ quan trước UBND tỉnh và trước pháp luật; Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan; Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan; Trưởng Ban vì tiến bộ phụ nữ cơ quan; phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan; người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.
           - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác Văn phòng.
       2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh
          - Giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực đầu tư XDCB, tài chính; Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan; ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công; được ủy quyền đăng ký chủ tài khoản; điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh Thanh tra ủy quyền.
           - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 2.
       3. Ông Nguyễn Văn Bính - Phó Chánh Thanh tra tỉnh
         - Giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng; giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện một số nhiệm vụ của công tác pháp chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công; điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh Thanh tra ủy quyền.  
          - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ 3 và Phòng Nghiệp vụ 4.
        4. Ông Nguyễn Dư - Phó Chánh Thanh tra tỉnh
         - Giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác quản lý về tổ chức bộ máy và nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ theo quy định của nhà nước và theo phân cấp của UBND tỉnh; công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành; cải cách hành chính; công nghệ thông tin và Trang thông tin điện tử của cơ quan; Chỉ huy phó BCH quân sự cơ quan; công tác đoàn thể, dân vận, dân chủ cơ sở cơ quan; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công; điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh Thanh tra ủy quyền.
         Ngoài những nhiệm vụ được phân công nêu trên, trong quá trình làm việc, Chánh Thanh tra có thể xem xét giao thêm công việc khác cho các Phó Chánh Thanh tra thực hiện. Các Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
         Thông báo này thay thế Thông báo số 244/TB-TTr, ngày 09/4/2019 của Thanh tra tỉnh Phú Yên.
        Thanh tra tỉnh Phú Yên báo cáo Lãnh đạo Tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./.