Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Yên

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Công Danh

Mail: nguyencongdanh@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Điện thoại: 057.3841720; Mail: nguyenquockhanh@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 057.6253168; Mail: nguyenvanbinh@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Dư

Điện thoại: 057.6253167; Mail: nguyendu@phuyen.gov.vn

 


Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 057.6253186; Mail: nguyenthithuhong@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đặng Thanh Hải

Điện thoại: 057.6253167. Mail: dangthanhhai@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: Ông Dương Bình Phương

Điện thoại: 057.6253172; Mail: duongbinhphuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Trọng

Mail: huynhtantrong@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: Ông Dương Văn Hội

 

Điện thoại: 057.6253187; Mail: duongvanhoi@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Nga

Điện thoại: 057.6253171; Mail: tranthithunga@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đồng Giám

Mail: phamdonggiam@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đức Tiễn

MaIl: leductien@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 4

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Nguyên

Điện thoại: 057.3841431; Mail: phamducnguyen@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Bùi Anh Cường

Điện thoại: 057.3843275; Mail: buianhcuong@phuyen.gov.vn