Lịch công tác tuần 10/2017 (từ ngày .../3/2017 - ../3/2017)

 

7 giờ

 

8 giờ

 

13 giờ 30

 

14 giờ

 

Thứ Ba

(Ngày    )

 

14 giờ

 

11 giờ

 

Thứ Tư

(Ngày    )

7 giờ 30

 

 
 

Thứ Năm

(Ngày    )

 

 

Thứ Sáu

(Ngày    )

8 giờ

 

7 giờ 30

 

 

 

 

Thứ Bảy

(Ngày    )

 

8 giờ