CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRAviệc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ĐTXDCB của DA Kè chống xói lở đầm Cù Mông do UBND thị xã Sông Cầu làm Chủ đầu tư

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 16/10/2019

Tải về: Tại đây

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTr, ngày 18/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên v/v “Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông do UBND thị xã Sông Cầu làm Chủ đầu tư” và Kế hoạch thanh tra đã được Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại UBND thị xã Sông Cầu từ ngày 25/6/2019 đến ngày 26/8/2019.
Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/9/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 721/KL-TTr, ngày 14/10/2019 kết luận về các nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra v/v “Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông do UBND thị xã Sông Cầu làm Chủ đầu tư” theo quy định.

                                              PHÒNG NGHIỆP VỤ 1


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website