Công khai kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 25/05/2021

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 823/KH-TTr ngày 25/12/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 26/02/2021 về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020 và đã có Kết luận thanh tra số  299/KL-TTr ngày 17/5/2021.
Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 299/KL-TTr ngày 17/5/2021  tại file đính kèm.  

     TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA


Các tin cùng chuyên mục: