Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC có hiệu l�

Chuyên mục: Giải quyết khiếu nại - tố cáo | Đăng ngày: 04/11/2019

Tải về: Tại đây

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010 và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính Phủ, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận số 752/KL-TTr, ngày 28/10/2019 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Phú Hòa từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2019.
Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 752/KL-TTr, ngày 28/10/2019  tại file đính kèm.
 

 

  PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Các tin cùng chuyên mục: