Góp ý dự thảo
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
V/v góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động- việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030
V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022-2030
V/v Tham gia góp ý dự thảo hồ sơ đề án thí điểm đào taọ trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.
Tham gia ý kiến góp ý dự thảo chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh
V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
V/v góp ý Dự thảo Quy chế quản lý hòa giải viên lao động
(02/03/2017)