Quyết định phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án hạ tầng CNTT phục vụ hỗ trợ việc làm bền vững

Tải về: Tại đây

Quyết định phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án hạ tầng CNTT phục vụ hỗ trợ việc làm bền vững

(10/08/2023)