Quyết định số 71 của Bộ LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Tải về: Tại đây

Quyết định số 71 của Bộ LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

(31/01/2023)