Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 27/04/2019

Triển khai Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày 24/4/2019 thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2019.

Ngày 26/4/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở để triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)

Kế hoạch đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trên 07 lĩnh vực CCHC đó là:

1. Cải cách thể chế hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành không còn phù hợp.

- Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách. Chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn kịp thời khi có các quy định, chính sách mới.

2. Cải cách thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị và giữa các phòng, đơn vị với nhau.

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được ban hành theo đúng thẩm quyền.

- Thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cụ thể:

- Kiện toàn các tổ chức bên trong cơ quan, thu giảm đầu mối so với quy định, đảm bảo theo Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh Ủy Phú Yên và Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh Ủy Phú Yên.

- Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; việc tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Tập trung thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, hiện đại, theo yêu cầu vị trí công tác và sát với thực tế; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên. 

5. Cải cách tài chính công, cụ thể:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

6. Hiện đại hóa nền hành chính, cụ thể:

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc.

- Thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử giữa cơ quan với các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy; 100% văn bản điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở phải sử dụng chữ  ký số.

- Thực hiện nhiều hình thức đa dạng, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản Trung ương, của UBND tỉnh, Văn bản của Sở và các hoạt động của ngành Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên lên trang thông tin điện tử của Sở.

- Thực hiện xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cụ thể:

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Sở; đề cao vai trò nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong công tác CCHC.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá về kết quả CCHC. Triển khai xác định và công bố Chỉ số CCHC hàng năm.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác CCHC của Sở.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

     Để triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các phòng, đơn vị; Tổ thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của các phòng, đơn vị được phân công thực hiện, báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, Lãnh đạo Sở./.


Các tin cùng chuyên mục: