Hội nghị tổng kết về thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 14/09/2020

Ngày 10/9/2020 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết về thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Phan Đình Phùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và hơn 60 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Minh Hiền-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo kết quả triển khai và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự họp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, chủ trì hội nghị kết luận, chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2020, đề nghị các cấp, ngành cần tập trung vào việc triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội năm 2020.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

 - Tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo, nhất là công tác đánh giá, điều tra rà soát hộ nghèo và cận nghèo cuối năm, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Tiến hành tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân nghèo từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo với những giải pháp phù hợp, đúng hướng, giúp người nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

 - Xây dựng các mô hình giảm nghèo với phương châm mỗi địa phương có một mô hình hiệu quả; hướng dẫn cách làm ăn; phát huy hệ thống dạy nghề, tập trung ngành nghề gắn với thực tiễn sản xuất, nhu cầu học nghề của từng đối tượng và nhu cầu việc làm.

 - Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp nhất là cấp cơ sở để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương một cách đồng bộ.

3. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực BCĐ  Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về khung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tốt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện. Tập trung triển khai việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

4. Các Sở, ngành (thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh):

- Tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo chuẩn mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo cao, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng các chương trình lồng ghép giữa giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã nghèo vùng bãi ngang ven biển, xã, thôn/buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo các công trình phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội cho người dân nói chung và người nghèo ở các vùng dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo địa bàn được phân công, phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót, tháo gỡ những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, giúp địa phương thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực cộng đồng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo để góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát đối với việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

            Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác giảm nghèo

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: