Những quy định pháp luật hiện hành về việc dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 26/03/2020

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch … Để hổ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09 tháng 3 năm 2020, về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Để đảm bảo đủ điều kiện cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét cho phép tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất, Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) cần phải hiểu rõ những quy định pháp luật hiện hành để làm hồ sơ đề nghị cơ quan có chức năng giải quyết theo đúng quy định. Cụ thể như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Căn cứ Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Căn cứ Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ những quy định của pháp luật nêu trên, thì:

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất là:

Người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động) gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dđến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          2. Thời gian tạm dừng đóng

- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Đối với các đơn vị đã gửi văn bản đề nghị cho cơ quan BHXH nhưng chưa kèm hồ sơ thì thực hiện từ tháng đơn vị gửi văn bản (sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ).

3. Hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

a) Trường hợp đơn vị không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

 Đơn vị làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị, và danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc gửi đến cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét, xác nhận. Cụ thể:

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý thì gửi các Bộ, ngành xác nhận.

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý thì gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xác nhận.

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý thì gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương xác nhận.

b) Trường hợp đơn vị bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

          Đơn vị làm văn bản đề nghị kèm theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại biên bản kiểm kê tài sản xác định bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) gửi tới cơ quan Tài chính để xem xét, xác nhận. Cụ thể:

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý thì gửi các cơ quan Tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác nhận.

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý thì gửi Sở Tài chính tỉnh xác nhận.

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý thì gửi Phòng Tài chính địa phương xác nhận.

 

c) Trường hợp đơn vị có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b nêu trên.

Đơn vị làm văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gửi cơ quan BHXH kèm theo hồ sơ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b nêu trên và phải có xác nhận của cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Tài chính. Cụ thể:

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc BHXH tỉnh quản lý thu thì gửi BHXH tỉnh để được xem xét thông báo thời gian tạm dừng đóng

- Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc BHXH huyện, thị xã quản lý thu thì gửi đến BHXH huyện, thị xã nơi đơn vị đăng ký đóng BHXH để được xem xét thông báo thời gian tạm dừng đóng.

4. Quy trình và thời gian giải quyết

- Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 nêu trên để xem xét, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Thời gian xem xét, xác định và có văn bản trả lời: trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đơn vị.

- Cơ quan Tài chính tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 nêu trên để xem xét, xác định giá trị tài sản bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại. Thời gian xem xét, xác định và có văn bản trả lời: trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đơn vị.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 3 nêu trên và phối hợp với doanh nghiệp rà soát số lao động đang đóng BHXH thuộc diện phải tạm dừng đóng BHXH để thực hiện thông báo thời gian tạm dừng đóng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của đơn vị.

*Lưu ý: Đối với các trường hợp không giải quyết thì các cơ quan nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để đơn vị biết.

Huỳnh Dũng


Các tin cùng chuyên mục: