Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 13/01/2022

Tải về: Tại đây

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên năm 2022 như sau:

        I. Thời gian tiếp công dân

Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ theo thời gian như sau:

        - Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút.

        - Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

        II. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, 02 Tố Hữu, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Lịch tiếp công dân

TT

Thứ

Ngày/tháng/ năm

Họ và tên

Chức vụ

1

Thứ hai

17/01/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

2

Thứ tư

16/02/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

3

Thứ tư

16/3/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

4

Thứ hai

18/4/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

5

Thứ hai

16/5/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

6

Thứ năm

16/6/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

7

Thứ hai

18/7/2022

Đinh Khắc Đô

Phó Giám đốc phụ trách Sở

8

Thứ ba

16/8/2022

Lê Đức Tịnh

Phó Giám đốc Sở

9

Thứ sáu

16/9/2022

Lê Đức Tịnh

Phó Giám đốc Sở

10

Thứ hai

17/10/2022

Lê Đức Tịnh

Phó Giám đốc Sở

11

Thứ tư

16/11/2022

Lê Đức Tịnh

Phó Giám đốc Sở

12

Thứ sáu

16/12/2022

Lê Đức Tịnh

Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc phụ trách Sở tiếp công dân định kỳ vào các ngày đã nêu trên, trường hợp Phó Giám đốc phụ trách Sở bận công việc quan trọng thì giao cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Phó Giám đốc phụ trách Sở.

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu công việc, Lãnh đạo Sở sẽ tổ chức tiếp công dân đột xuất theo quy định.

Căn cứ Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động bố trí thời gian tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.


Các tin cùng chuyên mục: