Tổng kết năm 2017, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 16/01/2018

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất các lĩnh vực công tác.

          Trong năm 2017, Sở Lao động - TBXH tham mưu xây dựng 03 chương trình và đã được HĐND tỉnh khóa VII thông qua: Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách về giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết HĐND tỉnh về Cơ chế chính sách hỗ trợ các thôn, buôn vừa mới thoát khỏi chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao không thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020; Tham mưu ban hành 02 Quyết định của UBND tỉnh; 01 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 01 Chỉ thị của UBND tỉnh; 08 Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, trong năm 2017 đã giải quyết việc làm 24.850 lao động đạt 101,4% kế hoạch năm, trong đó: xuất khẩu lao động 420 lao động. Công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh luôn được chú trọng. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động cho 4.763 người thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, hội đoàn thể, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ lao động tham gia đóng BHXH là 17,6% trên tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, thông qua các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chuyên đề, các tiêu chuẩn, quy định, quy chuẩn, chính sách mới hướng dẫn thực hiện về công tác dạy nghề. Trong năm đã có 8.021 người được đào tạo nghề với các cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng, nâng Tỷ lệ lao động qua đào tạo là: 61,02%, trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 45,01% trong lực lượng lao động, đạt 100% so với kế hoạch năm.

Với sự tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo đã đạt đư­ợc những kết quả tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2017 vận động từ nhiều nguồn khác nhau đã hỗ trợ xây dựng 544 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách; Thực hiện tốt các chương trình, dự án về an sinh xã hội như Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động người cao tuổi; Kế hoạch chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. ...trong năm đã có 5.508 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,85% vào cuối năm 2017 (giảm 2,38% so với cuối năm 2016). Đạt 119% so với chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện các dự án bảo vệ trẻ em như: truyền thông trực tiếp nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ học sinh và người chăm sóc trẻ em tại các điểm trường học, cụm dân cư và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em như: Tháng hành động vì trẻ em; Diễn đàn trẻ em; các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu. Vận động các tổ chức từ thiện hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, bị khuyết tật vận động, bị hở khe vòm họng, ... Vận động các tổ chức Phi Chính phủ cấp học bổng, cấp phát hàng cứu trợ cho trẻ em trong dịp tết, lễ, khai giảng... giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tổ chức dạy bơi cho 373 trẻ em tại cộng đồng.... Tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ em.

Thời gian qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm lo, nâng cao đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia, gánh vác trách nhiệm cùng Nhà nước, hướng tới xã hội hóa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong năm 2017, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn lập hồ sơ mới đề nghị Nhà nước công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Xét hồ sơ và đã được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công 02 liệt sĩ theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Phú Yên không còn hồ sơ tồn đọng. Tổ chức điều dưỡng trong và ngoài tỉnh cho 796 đối tượng và điều dưỡng tại gia đình 4.938 đối tượng. Tặng quà cho các đối tượng người có công nhân các ngày lễ, tết với tổng kinh phí hơn 22,4 tỷ đồng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã huy động được mọi nguồn lực cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong năm toàn tỉnh đã vận động hơn 3,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 40 nhà, sửa chữa 03 nhà ở cho các gia đình chính sách; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, góp phần nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách.

Với những kết quả đạt được, năm 2017 Sở Lao động - TBXH đã được Bộ Lao động - TBXH tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND tỉnh công nhận 07 tập thể Lao động xuất sắc; có 01 tập thể và 05 cá nhân được Bộ Lao động - TBXH tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 07 tập thể và 52 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 24 cá nhân.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu cơ bản trên các lĩnh vực, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 24.500 lao động; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 64%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%; Nâng tỷ lệ tham gia đóng BHXH lên 18% trên tổng số lao động tham gia nền kinh tế quốc dân; Tích cực lồng ghép công tác giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,2%; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh 5 chương trình chăm sóc nhằm đạt được mục tiêu đưa mức sống các gia đình thuộc diện chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, đồng thời, huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa 2 tỷ đồng; Thực hiện có hiệu quả các quyền của trẻ em, phấn đấu 110 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ; Tích cực tham mưu và triển khai thực hiện các hình thức cai nghiện ma túy, triển khai cho bằng được cai nguyện bắt buộc, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành năm 2018./.

 

                                                                                          Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: