Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên thực hiện Kế hoạch số: 53-KH/TU, ngày 05/3/2018 của Tỉnh uỷ Phú Yên về sắp xếp tổ chức bộ máy

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 09/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số: 53-KH/TU, ngày 05/3/2018 của Tỉnh uỷ Phú Yên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên tiến hành xây dựng các thủ tục sáp nhập 02 phòng: Việc làm - An toàn lao động và phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thành Phòng Lao động - Việc làm.

          Ngày 25/6/2018 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh.

Tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Việc làm như sau: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong các doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, giải thể, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê; hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền; thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh; quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù; quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tháng hành động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018./.

                                                                                                Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: