Công tác tuyên truyền, đối thoại Bộ luật Lao động, Luật BHXH 6 tháng đầu năm 2018

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 11/06/2018

          Triển khai thực hiện Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TBXH về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Lao động – TBXH tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại Bộ Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, phổ biến rộng rãi về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Sở Lao động - TBXH đã có Công văn số 193/SLĐTBXH-LĐTL ngày 22/02/2018 hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, đối thoại tại địa phương, doanh nghiệp mình.

         Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 15 Hội nghị Tuyên truyền, đối thoại Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành với tổng số 2.346 người lao động và người sử dụng lao động tham gia. Những nội dung pháp luật chủ yếu được quán triệt, tuyên truyền, đối thoại là các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, đặc biệt là thông tin những nội dung đang lấy ý kiến để sửa đổi bổ sung, Bộ luật Lao động năm 2012; tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tập trung tuyên truyền 05 chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; 02 chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện: hưu trí, tử tuất đến người lao động và người sử dụng lao động; các chính sách BHXH được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

         Đặc biệt, hưởng ứng các hoạt động trong tháng Công nhân (tháng 5) Sở Lao động – TBXH phối hợp Công đoàn Khu kinh tế cấp phát 1.000 tài liệu Hỏi – Đáp cho người lao động và người sử dụng lao động làm việc tại 03 Khu công nghiệp (Hòa Hiệp, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu); cấp phát 1.000 tài liệu Hỏi – Đáp cho người lao động và người sử dụng lao động tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

       Đây là một trong những nội dung quan trọng, nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp./.

 

  Phòng Lao động-Tiền lương-BHXH


Các tin cùng chuyên mục: