Thông báo Kết quả kiểm tra xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em 05 năm liền từ năm 2013-2017

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 16/07/2018

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số: 16/KH- LĐTBXH-TE, ngày 15/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội V/v Kiểm tra công tác thu thập đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017 và hồ sơ đề nghị khen thưởng xã, phường phù hợp trẻ em 05 năm liền giai đoạn 2013 – 2017; Quyết định số 1134/QĐ-SLĐTBXH-TE, ngày 29/3/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác thu thập đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, hồ sơ đề nghị khen thưởng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 05 năm liền giai đoạn 2013-2017. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra theo văn bản đính kèm thông báo này./.


Các tin cùng chuyên mục: