Số/Ký hiệu: 5518/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 10/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: công văn
Trích yếu:
về việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh
Tải về: Tại đây