Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội

Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội

Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội
Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội
Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội