Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung